Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten betreffende de verkoop van e-books door Zandvoort-Holiday via de webshop.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Zandvoort-Holiday en de klant.

 

Aanbiedingen en prijzen

 

2.1 Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden gewijzigd.

2.2 Prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.

Bestellingen

 

3.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop.

3.2 Zandvoort-Holiday bevestigt de ontvangst van een bestelling per e-mail.

3.3 Zandvoort-Holiday is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een bestelling te verbinden, bijvoorbeeld indien er sprake is van oneerlijke concurrentie of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Levering en betaling

 

4.1 Levering van de e-books vindt plaats door middel van download via de webshop.

4.2 Betaling van de e-books dient te geschieden via de aangeboden betaalmogelijkheden op de webshop.

4.3 Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, is Zandvoort-Holiday gerechtigd de verkoopovereenkomst te ontbinden en eventuele incassokosten aan de klant door te berekenen.

Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 Zandvoort-Holiday behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de verkochte e-books, waaronder auteursrechten en merkrechten.

5.2 De klant verkrijgt uitsluitend een beperkt gebruiksrecht voor persoonlijk gebruik. Het is de klant niet toegestaan de e-books te verveelvoudigen, te bewerken, te verspreiden of op enige andere wijze openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Zandvoort-Holiday.